Hoppa till innehållet
Logotyp, länk till startsidan
English |

Referat från årsmöte 2022

Sveriges synskadades schackförbund (SSSF) genomförde sitt årsmöte den 25 mars 2022. Platsen var Best Western Hotell i Söderhamn.

Parentation hölls över Per Arne Andersson, An-Marie ”Ami” Frej och Peter Hjalmarsson, som avlidit sedan det förra årsmötet.

Peter Tjernberg valdes till att leda årsmötesförhandlingarna och Tage Johansson anmäldes som styrelsens val av sekreterare.

Årsberättelsen genomgicks rubrikvis och godkändes, med någon smärre korrigering. Bokslutet genomgicks och revisionsberättelsen lades till handlingarna. Resultat- och balansräkningen fastställdes och årets resultat (-49 075 kr) överfördes i ny räkning. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för verksamhetsår 2021.

Stadgarna ska till nästkommande årsmöte ses över, så de fullt ut bringas i överenstämmelse med det som SRF:s kongress beslutat.

Medlemsavgiften för 2023 fastställdes till 300 kronor för medlemmar äldre än 21 år samt 100 kronor för medlemmar yngre än 21 år.

Budget för 2022-2023 samt verksamhetsinriktning för samma tidsperiod antogs.

Till ordförande för SSSF valdes Håkan Thomsson. Till styrelseledamöter, för en tid av 2 år, valdes Patrik Gränsmark, Peter Tjernberg och Dobrivoje Vukovic. Till styrelseledamot, för en tid av 1 år, valdes Jörgen Magnusson.

Till ordinarie revisorer omvaldes Bertil Sköld och Karl Gunnar Roth, med Richard Spele som ersättare.

Till valberedning valdes Roger Wittiko (sammankallande), Per Olof ”Olle” Engström och Mikael Haraldsson.

Rapporter om kommande synskadetävlingar lämnades.

Kriget i Ukraina och dess konsekvenser diskuterades ingående. IBCA har beslutat att ryska spelare inte får spela under rysk flagg. Styrelsen för SSSF vill att ryska och Belarusiska spelare ska uteslutas helt ur IBCA, tills den ryska invasionen av Ukraina stoppas och Ukraina börjar ersättas för de skador som har åsamkats dem. Årsmötet beslutade att uppmana IBCA till att ryska och Belarusiska spelare ska uteslutas från alla tävlingar och inte få spela under neutral flagg.

Mötet avslutades därefter.

Den nya styrelsens konstituering

Vid Sveriges synskadades schackförbunds konstituerande sammanträde (2022-03-27) konstituerade sig styrelsen enligt följande:

  • Håkan Thomsson, ordförande (vald vid årsmöte 2022-03-25);
  • Kristina Mörk, vice ordförande;
  • Patrik Gränsmark, kassör;
  • Peter Tjernberg, sekreterare;
  • Jörgen Magnusson, kontaktperson gentemot IBCA;
  • Tage Johansson, ledamot;
  • Dobrivoje Vukovic, ledamot.

Referent: Peter TjernbergV

Sidan granskades senast 2022-07-20

Kontakta SSSf via E-post: info@srfschack.org